ชื่ออาจารย์ :


1. ชื่อ - นามสกุล : ผศ. บดินทร์ภัทร์ สุนบุญรัตน์

2. ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2.1 วุฒิการศึกษา : บธ.ม.การบัญชี : มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :
สาขาวิชา : สาขาวิชาการบัญชี
อีเมล์ : bordinphat.s@ubru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : (045) 352-000 ต่อ 1304

4. ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :

การบัญชี

5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ


5.1 การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และ การประชุมวิชาการ

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทจำกัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2563
ประไพพิศ เลียบสื่อตระกูล,บดินทร์ภัทร์ สุนบุญรัตน์ และก้องเกียรติ สหายรักษ์. (2563). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทจำกัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2. วารสารการจัดการและการพัฒนา. 7(1), 56-65. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
           

ประวัติการได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2566
ผศ.ดร.ก้องเกียรติ  สหายรักษ์: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.บดินทร์ภัทร์ สุนบุญรัตน์: ผู้ร่วมวิจัย
การประเมินความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม อ.เบ็ญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
25,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
1 มิ.ย.65  ถึง  30 ก.ย.66 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
2
2565
ผศ.บดินทร์ภัทร์ สุนบุญรัตน์: หัวหน้าโครงการวิจัย
ดร.ปณิสญา อธิจิตตา: ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.ดร.วิกานดา เกษตรเอี่ยม: ผู้ร่วมวิจัย
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
26,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มิ.ย.65  ถึง  30 ก.ย.65 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
3
2564
ดร.วิรัญญา สุทธิกุล: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.บดินทร์ภัทร์ สุนบุญรัตน์: ผู้ร่วมวิจัย
การสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการในเขพื้นที่เทศบาลภูจองนายอย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
40,600.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มิ.ย.64  ถึง  30 ก.ย.64 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
91,600.00
   
Page 1 / 1 Pages