งานวิจัย
ชื่ออาจารย์ :

แสดงข้อมูลงานวิจัย

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2564
ผศ.กฤตยกมล ธานิสพงศ์: หัวหน้าโครงการวิจัย
ฐาณิดา แช่มชื่น: ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.อดุลยเดช  ตันแก้ว: ผู้ร่วมวิจัย
การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตผ้าไหมกาบบัวบ้านปะอาว ตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
0.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ก.ค.64  ถึง  30 ก.ย.64 ส่วนตัว
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
2
2564
อ.อโนชา สุวรรณสาร: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี: ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.อดุลยเดช  ตันแก้ว: ผู้ร่วมวิจัย
เฉลิมพร โพคะวัฒน์: ผู้ร่วมวิจัย
ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกพริก บ้านเป็ด ตำบลโพนแพงอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
0.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ก.ค.64  ถึง  30 ก.ย.64 ส่วนตัว
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
3
2564
ผศ.สุจิตตรา  หงส์ยนต์: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.บดินทร์ภัทร์ สุนบุญรัตน์: ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.อดุลยเดช  ตันแก้ว: ผู้ร่วมวิจัย
เจนจริยา สืบเพ็ง: ผู้ร่วมวิจัย
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่นของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
0.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ก.ค.64  ถึง  30 ก.ย.64 ส่วนตัว
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
4
2563
ผศ.สุจิตตรา  หงส์ยนต์: หัวหน้าโครงการวิจัย
ความเข้าใจของผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2 ต.ค.62  ถึง  30 ก.ย.63 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ (งบรายได้)
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
5
2564
รศ.ดร.นลินี ทองประเสริฐ: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.ศุภกัญญา  เกษมสุข: ผู้ร่วมวิจัย
ดร.รัตนภรณ์  แซ่ลี้ : ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.ดร.พิมุกต์  สมชอบ: ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.ดร.นรีนุช ยุวดีนิเวศ: ผู้ร่วมวิจัย
กิจกรรมขับเคลื่อนการตลาดด้วยระบบดิจิทัล ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปแบบครบวงจร. งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
420,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
22 มี.ค.64  ถึง  15 ก.ย.64 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
6
2564
รศ.ดร.นลินี ทองประเสริฐ: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.ศุภกัญญา  เกษมสุข: ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.ดร.อมรรัตน์ วงษ์กลม, ผศ.ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร. เกศินี จันทรโสภณ, อ.กิตติพร สุพรรณผิว, อ.นริศรา สารีบุตร: ผู้ร่วมวิจัย
การให้คำแนะนำและจัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย กิจกรรมเส้นทางเกษตรปลอดภัย ภายใต้ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปแบบครบวงจร (Agro-Processing Industry Esan Lower 2) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
479,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
3 ส.ค.64  ถึง  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
7
2564
รศ.ดร.นลินี ทองประเสริฐ: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.ศุภกัญญา  เกษมสุข: ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.ดร.อมรรัตน์ วงษ์กลม, ผศ.ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร. เกศินี จันทรโสภณ, อ.กิตติพร สุพรรณผิว, อ.นริศรา สารีบุตร: ผู้ร่วมวิจัย
การให้คำแนะนำด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม เวชสำอาง และสมุนไพร กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปให้สอดคล้องความต้องการของตลาด ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปแบบครบวงจร (Agro-Processing Industry Esan Lower 2) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
378,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
19 มี.ค.64  ถึง  1 ก.ย.64 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
8
2564
รศ.ดร.นลินี ทองประเสริฐ: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.ศุภกัญญา  เกษมสุข: ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.ดร.อมรรัตน์ วงษ์กลม, ผศ.ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร. เกศินี จันทรโสภณ, อ.กิตติพร สุพรรณผิว, อ.นริศรา สารีบุตร: ผู้ร่วมวิจัย
การให้คำแนะนำกิจกรรมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (Thai – idc) ภายใต้โครงการการสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์.
233,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ม.ค.64  ถึง  31 พ.ค.64 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
9
2564
ผศ.อมรรัตน์  พรประเสริฐ: หัวหน้าโครงการวิจัย
การกำหนดตำแหน่งทางการตลาดและการจัดการของเมล็ดกาแฟคั่วพันธ์โรบัสต้าในจังหวัดอุบลราชธานี
410,800.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
1 ต.ค.63  ถึง  30 ก.ย.64 กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม งบประมาณ ววน.
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
10
2564
รศ.ดร.นลินี ทองประเสริฐ: หัวหน้าโครงการวิจัย
รศ.ดร.กิตติมา จึงสุวดี: ผู้ร่วมวิจัย
ดร.โชฒกามาศ พลศรี : ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.ศุภกัญญา  เกษมสุข: ผู้ร่วมวิจัย
กิจกรรมการพัฒนาการรวมกลุ่ม SMEs และเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสมุนไพรและอาหารเพื่อสุขภาพ จังหวัดอำนาจเจริญ (ระยะที่ 2) ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายคลัสเตอร์เกษตรอุตสาหกรรม
225,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
22 มี.ค.64  ถึง  19 ก.ค.64 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
11
2564
อ.เจริญ  โสภา : หัวหน้าโครงการวิจัย
กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการสังอาหารแบบเด ลิเวอรี่ผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น ช่วงเกิดโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในเขต เทศบาลนครอุบลราชธานี
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
18 มิ.ย.64  ถึง  18 มิ.ย.65 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ (งบรายได้)
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
12
2564
ผศ.อมรรัตน์  พรประเสริฐ: หัวหน้าโครงการวิจัย
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการวัตถุดิบกาแฟระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการในจังหวัดอุบลราชธานี
459,200.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
1 ต.ค.63  ถึง  30 ก.ย.64 กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม งบประมาณ ววน.
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
13
2564
ผศ.ดร.ประนอม คำผา: ผู้ร่วมวิจัย
: ผู้ร่วมวิจัย
: ผู้ร่วมวิจัย
การศึกษาความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
50,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
15 มิ.ย.64  ถึง  15 พ.ค.65 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
14
2564
ดร.รัตนภรณ์  แซ่ลี้ : หัวหน้าโครงการวิจัย
โครงการ การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานอัตลักษณ์วัฒนธรรม บ้านปะอาว ตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (ปี2)
300,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
1 มี.ค.64  ถึง  1 ก.ย.65 สำนักวิจัยแห่งชาติ (วช)
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
15
2564
รศ.ดร.กิตติมา จึงสุวดี: หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.รวิ  กลางประพันธ์: ผู้ร่วมวิจัย
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
26,480.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มิ.ย.64  ถึง  30 ก.ย.64 องค์การบริหารส่วนตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
16
2564
รศ.ดร.กิตติมา จึงสุวดี: หัวหน้าโครงการวิจัย
อาจารย์ขนิษฐา คนกล้า: ผู้ร่วมวิจัย
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มิ.ย.64  ถึง  30 ก.ย.64 องค์บริหารส่วนตำบลเมืองเดช
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
17
2564
ผศ.วันวิสา  มากดี : หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.วรลักษณ์ อ่อน ณ นัยน์: ผู้ร่วมวิจัย
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าตูม อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
1 ก.ค.64  ถึง  30 ก.ย.64 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
18
2564
ผศ.วันวิสา  มากดี : หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.ปราโมชย์  นามวงศ์: ผู้ร่วมวิจัย
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
40,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
1 ก.ค.64  ถึง  30 ก.ย.64 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
19
2564
ผศ.วันวิสา  มากดี : หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.ไมตรี ริมทอง: ผู้ร่วมวิจัย
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ย้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
25,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
1 ส.ค.64  ถึง  30 ก.ย.64 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
20
2564
ผศ.เกรียงศักดิ์ รักภักดี: หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.มัลลิกา  บุตรทองทิม: ผู้ร่วมวิจัย
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2 ส.ค.64  ถึง  30 ก.ย.64 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
21
2564
ผศ.ประกายดาว เศวตนนท์: หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.มัลลิกา  บุตรทองทิม: ผู้ร่วมวิจัย
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2 ส.ค.64  ถึง  30 ก.ย.64 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
22
2564
ผศ.ประกายดาว เศวตนนท์: หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.มัลลิกา  บุตรทองทิม: ผู้ร่วมวิจัย
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2 ส.ค.64  ถึง  30 ก.ย.64 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
23
2564
ผศ.ดร.อัยรดา พรเจริญ: หัวหน้าโครงการวิจัย
รศ.ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช: ผู้ร่วมวิจัย
บทบาทของตัวแปรคี่นกลางการมุ่งเน้นการเรียนรู้ และความสามารถทางวัตกรรมที่ถ่ายทอดอิทะิพลของการมุ่งเน้นตลาดไปยังผลการดำเนินงานของธุรกิจโลจิสติกส์
50,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
1 ต.ค.63  ถึง  30 ก.ย.64 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ (งบรายได้)
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
24
2564
รศ.ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.ดร.อัยรดา พรเจริญ: ผู้ร่วมวิจัย
การจัดการความรู้และความสามารถเชิงนวัตกรรมในการเป็นตัวคั่นกลางระหว่าง บุพปัจจัยที่มีผลการดาเนินงานของธนาคารพาณิชย์ไทย
70,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
1 ต.ค.63  ถึง  30 ก.ย.64 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ (งบรายได้)
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
25
2564
อ.ศราวุธ ชินาภาษ: หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.วรลักษณ์ อ่อน ณ นัยน์: ผู้ร่วมวิจัย
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
52,220.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มิ.ย.64  ถึง  30 ก.ย.64 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
3,428,700.00
   
Page 1 / 23 Pages

 

กราฟแสดงผลงานวิจัย

ปี จำนวนงานวิจัย จำนวนเงินวิจัย
2552 27 27.00