รายงานกราฟงานวิจัย
ข้อมูลสาขาวิชา

 

ข้อมูลสาขาวิชา

สาขาวิชา จำนวนงานวิจัย
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 8
สาขาวิชาการบัญชี 221
สาขาวิชาการตลาด 43
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 87
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล 69
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 64
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 30
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 60
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 56
สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต 62
สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ 39