ตราประจำคณะ
เกี่ยวกับเรา
เว็บลิงก์
คณะบริหารฯ
หน้าหลัก
 
 
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 โครงสร้างหน่วยงาน
 ผู้บริหาร/บุคลากร
 โครงสร้างและภาระงาน
 บัณฑิตที่พึงประสงค์
 นโยบายด้านประกันคุณภาพการศึกษา
 จรรยาบรรณของบุคลากร
 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
 
  หน่วยงานภายใน
    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สาขาวิชาการบัญชี
  สาขาวิชาการตลาด
  สาขาวิชาการบริหารทรัพยฯ
  สาขาวิชานิเทศศาตร์ 
 
  BBA-MOU
 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เครือข่ายความร่วมมือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันศึกษา

 
 
  Link หน่วยงาน
 
 
 
  คู่มือบริหารงานวิจัย
 

 

 
 
  แผนยุทธาสตร์คณะ
  แผนยุทธศาสตร์ 54 (2-4-2555) รายละเอียด
แผนยุทธศาสตร์ 55 (2-4-2555) รายละเอียด
 
 
  ตัวอย่างการเขียน มคอ
 

 

 
 
  สถิติการเยี่ยมชม
 

web page tracking stats

 
 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการรับการประเมินภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2555 (24-7-2556) รายละเอียด
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการจะรับการประเมินภายในระดับหลักสูตร ในวันที่ 5 สิงหาคม 2553 (24-7-2556) รายละเอียด
รายงานประจำปีและรายงานประเมินตนเอง ตามตัวบ่งชี้ สมศ. รอบ 3 (24-7-2556) รายละเอียด
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบที่ สาม (24-7-2556) รายละเอียด
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ จัดกิจกรรมอบรมการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.5 พร้อมทั้งเทคนิคการทำวิจัยในชั้นเรียน และสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์การเรียนการสอน (24-7-2556) รายละเอียด
เชิญชวนคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและการจัดการเข้าร่วมต้อนรับและรับฝังผลการประเมินภายในระดับหลักสูตร (24-7-2556) รายละเอียด
 
 
 
 
 
 ดาว์นโหลดเอกสาร
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2554 ปรับปรุง ตุลาคม 2554 (29-4-2555) รายละเอียด
Template SAR ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2554 ปรับปรุง ตุลาคม 2554 (29-4-2555) รายละเอียด
รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร (29-4-2555) รายละเอียด
แบบบันทึกภาคสนาม หลักสูตรปี 54 (29-4-2555) รายละเอียด
แบบสรุปผลการประเมินระดับหลักสูตร (29-4-2555) รายละเอียด
ตัวอย่างการเขียนและสรุปโครงการ/กิจกรรม (กิจกรรมอบรมการเขียนและสรุปโครงการให้เป็นไปตาม PDCA) (29-4-2555) รายละเอียด
แนวทางการสรุปการประเมินโครงการ/กิจกรรม ปี 2555 (29-4-2555) รายละเอียด
ตัวอย่างแบบเสนอขอจัดโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2555 (ปรับปรุง 23 มกราคม 2555) (29-4-2555) รายละเอียด
คู่มือประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ปีการศึกษา 2554 (29-4-2555) รายละเอียด
เอกสารประกอบการอบรมการเขียนและสรุปโครงการให้เป็นไปตามหลัก PDCA วันที่ 16 มกราคม 2555 (29-4-2555) รายละเอียด
 
 
 
 
 
 รายงานประเมินตนเอง

                 

 
 
 
 
 
 SAR ระดับหลักสูตร
  • รายงานประเมินตนเองและรายงานประจำปี หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  ปีการศึกษา 2553  รายละเอียด
  • รายงานประเมินตนเองและรายงานประจำปี หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการการจัดการ ปีการศึกษา 2553 
  •  รายงานประเมินตนเองและรายงานประจำปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  ปีการศึกษา 2553  รายละเอียด
  • รายงานประเมินตนเองและรายงานประจำปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  ปีการศึกษา 2553 รายละเอียด
  • รายงานประเมินตนเองและรายงานประจำปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ปีการศึกษา 2553  รายละเอียด
  • รายงานประเมินตนเองและรายงานประจำปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2553  รายละเอียด
  • รายงานประเมินตนเองและรายงานประจำปี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ปีการศึกษา 2553  รายละเอียด 
  • รายงานประเมินตนเองและรายงานประจำปี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2553  รายละเอียด
 
 
 
 
 
 แบบประเมินต่างๆ
แบบประเมินผลการสอนของอาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (13-9-2554) รายละเอียด
แบบสำรวจความพึงพอใจการพัฒนาสุนทรียภาพมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (13-9-2554) รายละเอียด
 
 
 
 
 
 ประมวลผลภาพกิจกรรม

 ภาพกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ เครือข่ายความร่วมมือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันศึกษา
  
 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

  
 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
  

 การซ้อมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
  
 ภาพบรรยากาศการกระชุมคณกรรมการประกันคถณภาพการศึกษาประจำคณะ

  

 
 
 
 
  LOGIN

 
 
  คณบดี
 

 ผศ.ดร.นลินี ทองประเสริฐ

 
 
  BBA-Online Center
 

 

 
 
  ระบบสารสนเทศ ม.
 

 

 
 
 

 

 
 
�ҹ��Сѹ�س�Ҿ ��к����ø�áԨ��С�èѴ��� ����Է������Ҫ�ѯ�غ��Ҫ�ҹ�
�.����ͧ �.���ͧ �.�غ��Ҫ�ҹ� 34000 ��.045-352000-29 ��� 1300
This site is optimized for resolutions of 1024 x 768 or greater
:: Power by Quality Assurance ::