ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้ารับการอบรม “การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม R และ R Commander”

ด้วยภาควิชา สถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณีกำหนดให้มีโครงการอบรมเรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม R และ R Commander”
ให้แก่ ครู อาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการ หรือผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้โปรแกรม R และ R Commander ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและสามารถแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ได้แจ้งขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สนใจทราบ กำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 35411 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ (อาคาร 35) มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมที่เว็บไซต์ www.uniserv.ac.th/stat ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ค่าลงทะเบียนคนละ 2,500.- บาท  


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post