ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
ฐานข้อมูลงานวิจัย
ชื่ออาจารย์ :

6.3 ประวัติการได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี)
No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2565
ผศ.ดร.จินตนา จุลทัศน์: หัวหน้าโครงการวิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบบรรเทาอาการไอเจ็บคอจากสารสกัดสมุนไพรในรูปแบบแผ่นฟิล์มกินได้
100,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
1 ก.ย.64  ถึง  31 ต.ค.65 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
2
2564
ผศ.ดร.จินตนา จุลทัศน์: หัวหน้าโครงการวิจัย
การพัฒนาตำรับยารักษาริดสีดวงทวารตามคัมภีร์ฤศดวง
500,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ก.ย.63  ถึง  31 ต.ค.64 กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
3
2563
ผศ.ดร.จินตนา จุลทัศน์: หัวหน้าโครงการวิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมการเจริญเติบโตของเส้นผมจากน้ำมันมะรุม
200,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ก.ย.62  ถึง  31 ต.ค.63 มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
4
2562
ผศ.ดร.จินตนา จุลทัศน์: หัวหน้าโครงการวิจัย
การศึกษาการแพทย์ผสมผสานและการแพทย์ทางเลือกในการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมของประเทศในเขตอาเซียน
100,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ก.ย.61  ถึง  31 ต.ค.62 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
5
2562
ผศ.ดร.จินตนา จุลทัศน์: หัวหน้าโครงการวิจัย
การพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานสารสกัดสมุนไพรเพื่อควบคุมคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์
5,315,200.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ก.ย.61  ถึง  31 ต.ค.62 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
6
2562
ผศ.ดร.จินตนา จุลทัศน์: หัวหน้าโครงการวิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากตำรับสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อรักษาแผลเบาหวานของหมอกิตติ นาคูณ
523,500.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ก.ย.61  ถึง  31 ต.ค.62 กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
7
2561
ผศ.ดร.จินตนา จุลทัศน์: ผู้ร่วมวิจัย
การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพจากสารสกัดเห็ดเพื่อเสริมความจำ
1,371,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ก.ย.60  ถึง  31 ต.ค.61 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
8
2561
ผศ.ดร.จินตนา จุลทัศน์: หัวหน้าโครงการวิจัย
การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการ ฤทธิ์ทางชีวภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากข้าวพันธุ์พื้นเมือง
1,999,800.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ก.ย.59  ถึง  31 ต.ค.61 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
9
2561
ผศ.ดร.จินตนา จุลทัศน์: หัวหน้าโครงการวิจัย
การศึกษากลไกออกฤทธิ์ต้านการอักเสบของตำรับยาสมุนไพรทาแก้บวม ประจำปีงบประมาณ 2561
50,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ก.ย.60  ถึง  31 ต.ค.61 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
10
2560
ผศ.ดร.จินตนา จุลทัศน์: หัวหน้าโครงการวิจัย
การพัฒนาแคปซูลสมุนไพรเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน ประจำปีงบประมาณ 2560
300,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ก.ย.59  ถึง  31 ต.ค.60 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
11
2560
ผศ.ดร.จินตนา จุลทัศน์: หัวหน้าโครงการวิจัย
การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี และฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดและสารสำคัญจากเห็ด ขลำหมา ประจำปีงบประมาณ 2560
350,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ก.ย.59  ถึง  31 ต.ค.60 มหาวิทยาลัยบูรพา
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
12
2559
ผศ.ดร.จินตนา จุลทัศน์: หัวหน้าโครงการวิจัย
: ผู้ร่วมวิจัย
การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากพิกัดเกสร
350,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
1 ก.ย.58  ถึง  31 ต.ค.59 มหาวิทยาลัยบูรพา
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
13
2563
ผศ.ดร.อนัญญา เดชะคำภู: หัวหน้าโครงการวิจัย
การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการสะสมไขมันของยาตำรับในคัมภีร์วรโยคสารเพื่อพัฒนาเป็นยาตำรับต้านโรคอ้วน
315,000.00
 ถึง  กรมการแพทย์แผนไทยฯ
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
14
2563
ผศ.ดร.จินตนา จุลทัศน์: หัวหน้าโครงการวิจัย
นางสาวกัญญารัตน์  เป็งงำเมือง: ผู้ร่วมวิจัย
นางสาวปิยะพร  ทรจักร์: ผู้ร่วมวิจัย
การพัฒนาตำรับยารักษาริดสีดวงทวารตามคัมภีร์ฤศดวง
500,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
 ถึง  กรมการแพทย์แผนไทยฯ
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
15
2564
ผศ.ดร.กรรณิการ์ พุ่มทอง: หัวหน้าโครงการวิจัย
ดร.สุภารัตน์  สุขโท: ผู้ร่วมวิจัย
ฤทธิิ์เสริมการเจริญเติบโตของเส้นผม
0.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
1 พ.ย.64  ถึง  19 พ.ย.64 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
11,974,500.00
   
Page 1 / 1 Pages