หลักการและเหตุผล


          ตามที่ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีพันธกิจด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีเป้าประสงค์ คือ ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ถือเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาท้องถิ่น

          การวิจัยจะประสบความสำเร็จและเกิดประโยชน์จำเป็นต้องมีส่วนประกอบสำคัญ 3 ประการ คือ ส่วนที่  มีระบบและกลไกพร้อมการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถดำเนินตามแผน ส่วนที่ 2 คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็งพร้อมบูรณาการการวิจัยประกอบการเรียนการสอน และพันธกิจอื่นของคณะ และส่วนที่ 3 ผลงานวิจัยต้องมีคุณภาพสนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง เพื่อให้การบริหารงานด้านการวิจัยของคณะเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านระบบและกลไก คณะฯ จึงจัดให้มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาในระดับต่าง  ทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป โดยมีรูปแบบการประชุมประกอบด้วยการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์ การจัดนิทรรศการและการเสวนาทางวิชาการ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “BANIC2020” (Business Administration National Innovation Conference: BANIC 2020) ภายใต้หัวข้อ การจัดการ นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคความปกติในรูปแบบใหม่” (Management, Innovation and Transformation to the New Normal) ในวันจันทร์ที่ ๑๗  สิงหาคม ๒๕๖๓  ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอินทนิล คณะบริหารธุรกิจและการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอและการประชุม ได้แก่ การบริหารธุรกิจการตลาด การบัญชีการเงิน นิเทศศาสตร์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การเป็นผู้ประกอบการ การพัฒนาอย่างยั่งยืนการจัดการระบบสารสนเทศ เศรษฐศาสตร์การจัดการ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ และการจัดการธุรกิจดิจิทัล

          นอกจากนี้ คณะ  ยังได้รับความอนุเคราะห์จากสถาบันการศึกษาต่าง  ในระดับอุดมศึกษาร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมในครั้งนี้ จำนวน  สถาบัน ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์สำนักวิชาบัญชี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ทั้งนี้ ถือเป็นการให้เกียรติแก่ทางคณะ  ในการร่วมมือทางวิชาการ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นอย่างยิ่งอย่างดียิ่ง การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้ คาดว่าจะเป็นโอกาสที่ดีของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจในงานวิชาการ ที่จะได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และงานวิจัยระหว่างกัน เพื่อที่จะนำผลงานวิจัยที่มีศักยภาพและมีความน่าสนใจไปใช้ในการประกอบการเรียนการสอน ซึ่งจะถือได้ว่าเป็นตัวอย่างกรณีศึกษาที่น่าสนใจอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ยังถือเป็นการส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของวงการศึกษาที่จะมีผลต่อการพัฒนาของชุมชนสังคม ประเทศชาติ และภูมิภาค บนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ (Knowledge) ทักษะ(Skills) และค่านิยม (Values) ของคนในสังคม ที่จะสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้งานได้อย่างแท้จริงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของชาติให้สามารถพึ่งพาตนเองและมีความยั่งยืนสืบต่อไป


การจัดการ นวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคความปกติในรูปแบบใหม่ Business Administration National Innovation Conference : BANIC 2020