กำหนดการ


วันที่              วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563

สถานที่           ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น3 อาคารอินทนิล คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ

                   ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หัวข้อ             การจัดการ นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค New Normal

องค์ปาฐก       ศ. กิตติคุณ ดร.ยุบล  เบ็ญจรงค์กิจ

คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 


การจัดการ นวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคความปกติในรูปแบบใหม่ Business Administration National Innovation Conference : BANIC 2020