เจ้าภาพร่วม BANIC 2020


ลำดับที่ เจ้าภาพร่วม  
1 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
3 สำนักวิชาบัญชี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4 วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


การจัดการ นวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคความปกติในรูปแบบใหม่ Business Administration National Innovation Conference : BANIC 2020