วัตถุประสงค์


1.เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับนานาชาติ
 
2.เพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการของนักวิชาการ คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
 
3.เพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่หลากหลาย


นวัตกรรมการบริหารธุรกิจยุค 4.0 Business Administration National Innovation Conference : BANIC 2018