หลักการและเหตุผล


           ด้วยคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีพันธกิจด้านผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์ การวิจัยจะประสบความสำเร็จและเกิดประโยชน์จำเป็นต้องมีส่วนประกอบสำคัญ 3 ประการคือ มีระบบและกลไกพร้อมการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถดำเนินตามแผน คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง พร้อมบูรณาการการวิจัยประกอบการเรียนการสอน และพันธกิจอื่นของคณะ และผลงานวิจัยมีคุณภาพ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง เพื่อให้การบริหารงานด้านการวิจัยของคณะเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านระบบและกลไก คณะฯ จึงจัดให้มีการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติเพื่อเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาในระดับต่างๆ ทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป โดยมีรูปแบบการประชุมประกอบด้วยการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์ การจัดนิทรรศการและการเสวนาทางวิชาการ

           คณะฯ ได้เปิดสอน ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาต่าง ๆ อันได้แก่ การบัญชี การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และนิเทศศาสตร์ การจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้ จัดขึ้นในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 ครอบคลุมเนื้อหาวิชาการด้านการจัดการภาครัฐและเอกชน การบริหารธุรกิจ การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบัญชี การเงิน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สารสนเทศเพื่อการจัดการ นวัตกรรม การจัดการเชิงกลยุทธ์ เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มโอกาสในการนำเสนอองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มนักวิชาการ คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั้งชาวไทยและต่างประเทศ


 


นวัตกรรมการบริหารธุรกิจยุค 4.0 Business Administration National Innovation Conference : BANIC 2018