หลักการและเหตุผล


          ตามที่ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีพันธกิจด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีเป้าประสงค์ คือ ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ถือเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาท้องถิ่น

         การวิจัยจะประสบความสำเร็จและเกิดประโยชน์จำเป็นต้องมีส่วนประกอบสำคัญ 3 ประการ คือ ส่วนที่ ๑ มีระบบและกลไกพร้อมการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถดำเนินตามแผน ส่วนที่ ๒ คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง พร้อมบูรณาการการวิจัยประกอบการเรียนการสอน และพันธกิจอื่นของคณะ และส่วนที่ ๓ ผลงานวิจัยต้องมีคุณภาพ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง เพื่อให้การบริหารงานด้านการวิจัยของคณะเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านระบบและกลไก คณะฯ จึงจัดให้มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาในระดับต่างๆ ทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป โดยมีรูปแบบการประชุมประกอบด้วยการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์การจัดนิทรรศการและการเสวนาทางวิชาการ การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๖ นวัตกรรมการบริหารธุรกิจยุค ๔.๐ “Business Administration National Innovation Conference : BANIC 2018”มีกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอและการประชุม ได้แก่ การบริหารธุรกิจ, การตลาด, การบัญชี, การเงิน, การพัฒนาผลิตภาพ, กฎหมายธุรกิจ, นิเทศศาสตร์, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, การจัดการธุรกิจขนาดเล็ก, การเป็นผู้ประกอบการ, การพัฒนาอย่างยั่งยืน,การจัดการระบบสารสนเทศ, และเศรษฐศาสตร์การจัดการ

         นอกจากนี้ คณะ ฯ ยังได้รับความอนุเคราะห์จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในระดับอุดมศึกษาร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมในครั้งนี้ จำนวน ๖ สถาบัน ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ทั้งนี้ ถือเป็นการให้เกียรติแก่ทางคณะ ฯ ในการร่วมมือทางวิชาการ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นอย่างยิ่งอย่างดียิ่ง การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้ คาดว่าจะเป็นโอกาสที่ดีของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจในงานวิชาการ ที่จะได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และงานวิจัยระหว่างกัน เพื่อที่จะนำผลงานวิจัยที่มีศักยภาพและมีความน่าสนใจไปใช้ในการประกอบการเรียนการสอน ซึ่งจะถือได้ว่าเป็นตัวอย่างกรณีศึกษาที่น่าสนใจอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ยังถือเป็นการส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของวงการศึกษาที่จะมีผลต่อการพัฒนาของชุมชนสังคม ประเทศชาติ และภูมิภาค บนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และค่านิยม (Values) ของคนในสังคม ที่จะสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้งานได้อย่างแท้จริงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของชาติให้สามารถพึ่งพาตนเองและมีความยั่งยืนสืบต่อไป


นวัตกรรมการบริหารธุรกิจยุค 4.0 Business Administration National Innovation Conference : BANIC 2018