สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


  • รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช
  • Phone: (089) 949-3655
  • Email: piyakanit.c@ubru.ac.th

  • ดร.วลัยพร สุขปลั่ง
  • Phone: (081) 593-1844
  • Email: walaiporn.s@ubru.ac.th

  • นางสาวธัชสินี กำแมด
  • Phone: (080) 4664424
  • Email: thadsinee.k@ubru.ac.th


นวัตกรรมการบริหารธุรกิจยุค 4.0 Business Administration National Innovation Conference : BANIC 2018