เจ้าภาพร่วม BANIC 2018


ลำดับที่ เจ้าภาพร่วม
1คณะบริหารธุรกิจและการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
4คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
5วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
6คณะบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


นวัตกรรมการบริหารธุรกิจยุค 4.0 Business Administration National Innovation Conference : BANIC 2018