ขอบเขตเนื้อหา


     
1 การบริหารธุรกิจ  
2 การจัดการธุรกิจขนาดเล็ก  
3 การเป็นผู้ประกอบการ  
4 การพัฒนาอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม  
5 การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการสร้างนวัตกรรมและมูลค่า  
6 เศรษฐศาสตร์การจัดการ  
7 การตลาด  
8 การบัญชี  
9 การเงิน  
10 การบริหารทรัพยากรมนุษย์  
11 การบริหารการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพ  
12 กฏหมายธุรกิจ  
13 นิเทศศาสตร์  
14 การจัดการศึกษาด้านนวัตกรรม  

 


นวัตกรรมการบริหารธุรกิจยุค 4.0 Business Administration National Innovation Conference : BANIC 2018