หัวข้อกิจกรรม อ่าน
3 ม.ค. 62 09:29:38   สาขาวิชาการตลาด
 Mkt Show Case
1179
3 ม.ค. 62 09:21:28   สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 Bachelor of Arts Program in Communication Arts Show Case
1215
3 ม.ค. 62 09:18:57   สาขาวิชาการตลาด
 Mkt Show Case
1210
3 ม.ค. 62 09:15:48   สาขาวิชาการตลาด
 Mkt Show Case
1211
3 ม.ค. 62 09:12:52   สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 Ibm Show Case
1197
3 ม.ค. 62 09:09:20   สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 ShowCase CommArts
1187
28 ธ.ค. 61 11:34:15
 GM Show Case
1185
28 ธ.ค. 61 11:02:31   สาขาวิชาการจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ
 HRM Show Case ในรายวิชาพฤติกรรมองค์การสมัยใหม่
1199
28 ธ.ค. 61 10:57:03   สาขาวิชาการตลาด
 MKT Show Case
1187
28 ธ.ค. 61 10:47:33   สาขาวิชาการจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ
 HRM Show Case
1184
20 ม.ย. 61 16:04:00
 เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน
1183
20 ม.ย. 61 16:00:36   สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 ศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ? ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยแนวคิดนวัตกรรมในยุคจิทัล 4.0?
1205
16 มี.ค. 61 09:53:19
 นักบริหารทรัพยากรมนุษย์บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ
1199
8 มี.ค. 61 15:36:45   สาขาวิชาการบัญชี
 โครงการยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
1200
2 มี.ค. 61 14:32:24   สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 ขอแสดงความยินดีกับสาขาวิชานิเทศศาสตร์กับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดหนังสั้นกางจอ ครั้งที่ 3
1156
2 มี.ค. 61 14:01:47   สาขาวิชาการจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ
 กิจกรรมการสร้างทีมงานและภาวะการเป็นผู้นำ
1210
2 มี.ค. 61 13:57:35   สาขาวิชาการตลาด
 โครงการศึกษาดุงานสาขาวิชาการตลาด ณ บริษัท SCG
1198
2 มี.ค. 61 13:55:53   สาขาวิชาการตลาด
 โครงการศึกษาดูงานสาขาวิชาการตลาด
1182
2 มี.ค. 61 13:46:54   สาขาวิชาการบัญชี
 อบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่องานบัญชี
1187
2 มี.ค. 61 13:30:29   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 กิจกรรมแนะแนวการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
1201
2 มี.ค. 61 12:12:44   สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 โครงการศึกษาดูงานด่านศุลกากรช่องเม็ก
1173
2 มี.ค. 61 11:07:47   สาขาวิชาการจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ
 การฝึกอบรมภาวะการเป็นผู้นำและการสร้างทีมงาน
1177
2 มี.ค. 61 10:59:47   สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 กิจกรรมการเสริมประสบการณ์วิชาชีพจากบุคลภายนอก
1206
16 ก.พ. 61 14:03:13
 โครงการ SINGHA ACTION PHOTOGRAPHY CHALLENGE 2017
1206
16 ก.พ. 61 14:00:41
 ขอแสดงความยินดี รางวัล THE WINNER TEAMWORK Action 2017
1159