หัวข้อกิจกรรม อ่าน
29 ม.ย. 62 10:44:30   สาขาวิชาการจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ
 HRM Show case กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1210
29 ม.ย. 62 10:35:07   สาขาวิชาการจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ
 โครงการพัฒนาศักยภาพร้านค้าโชห่วย
1212
29 ม.ย. 62 10:30:26   สาขาวิชาการจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ
 กิจกรรมประเมินผล/ตัดสินแผนธุรกิจ
1208
29 ม.ย. 62 10:16:29   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 บูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการความเสี่ยงในธุรกิจ เรียนรู้นอกสถานที่
1221
29 ม.ย. 62 10:01:50
 กิจกรรมเสริมรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ
1191
26 มี.ค. 62 09:12:35   สาขาวิชาการจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ
 HRM สัมภาษณ์ รอบ2/1 โควตาเครือข่ายพื้นที่ภาคอีสาน
1227
26 มี.ค. 62 09:09:04   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 GMสัมภาษณ์ นักเรียน นักศึกษา รอบ2/1 โควตาเครือข่ายพื้นที่ภาคอีสาน
1222
26 มี.ค. 62 09:05:57   หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 โครงการยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
1203
8 มี.ค. 62 09:32:47   สาขาวิชาการบัญชี
 โครงการวิปัสสนากับนักบัญชี
1217
8 มี.ค. 62 09:29:14   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 (KM) รายวิชาการจัดการองค์ความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้
1178
4 มี.ค. 62 10:59:31   สาขาวิชาการจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ
 ศึกษาดูงานสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
1216
4 มี.ค. 62 10:53:10   สาขาวิชาการจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ
 พิธีลงนามโครงการพัฒนาศักยภาพร้านค้าโชห่วย
1214
4 มี.ค. 62 09:57:41   สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 กิจกรรมอบรมภาษาเขมร
1218
6 ก.พ. 62 15:05:00   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศึกษาดูงาน
1218
6 ก.พ. 62 15:02:31   สาขาวิชาการตลาด
 สาขาวิชาการตลาด เข้าศึกษาดูงานโรงงานอิชิตัน
1178
5 ก.พ. 62 15:13:46   สาขาวิชาการจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ
 อบรมการเป็นนักฝึกอบรมมืออาชีพในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
1211
3 ม.ค. 62 11:10:04   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
 BCom Show Case รายวิชาโปรแกรมประยุกต์เพื่อการจัดการงานในสำนักงาน
1205
3 ม.ค. 62 10:51:42   สาขาวิชาการบัญชี
 ccounting Show Case ในรายวิชาหลักการบัญชี 1
1202
3 ม.ค. 62 10:46:57   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 GM Show Case รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานเพื่อการจัดการ
1198
3 ม.ค. 62 10:43:19   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 GM Show Case หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ในรายวิชาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)
1202
3 ม.ค. 62 10:09:11   สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น Show Case
1184
3 ม.ค. 62 09:53:58   สาขาวิชาการจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ
 HRM Show Case ในรายวิชาสัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
1206
3 ม.ค. 62 09:42:40   สาขาวิชาการตลาด
 Mkt Show Case ในรายวิชาสัมมนาทางการตลาด
1194
3 ม.ค. 62 09:38:21   สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  Ibm Show Case ในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
1163
3 ม.ค. 62 09:33:47   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 Gm Show Case
1198