วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

หน้าหลัก วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี || หน้าหลักค้นหาบทความ

ค้นหาตามเรื่องที่สนใจ เช่น การคิดต้นทุน, การตลาด, การตัดสินใจ

 

เจ้าของบทความ ชื่อบทความ ปีที่ / ฉบับที่ file
บรรจบ วงษ์ขันธ์, จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ ความต้องการสวัสดิการของบุคลากรในโรงเรียนอุบลวิทยาคม ตำบลในเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2560 File PDF
สุชัญญา รักษาวงษ์,สุภาวดี ขุนทองจันทร์. ภาวะผู้นำของผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาตามความคิดเห็น ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2560 File PDF
เพ็ญ จะชานรัมย์,สุภาวดี ขุนทองจันทร์ สมรรถนะของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านการลงทุน ในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2560 File PDF
ทรายทอง เลิศเปียง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชี ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2560 File PDF
ภูริตา เกิดปรางค์, สวรรยา ธรรมอภิพล การปรับตัวเชิงรุกของเกษตรกรสวนส้มโอ จังหวัดนครปฐม ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2560 File PDF
นภาทวี บุญยรัตน์ และ สวรรยา ธรรมอภิพล การสร้างเครือข่ายของเกษตรกรผู้ปลูกกระจับ จังหวัดสุพรรณบุรี ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2560 File PDF
มัลลิกา ทมถา, จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการเงิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 File PDF
อัญญาณี อดทน, สุภาวดี ขุนทองจันทร์ ความต้องการการฝึกอบรมของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสน้ับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 File PDF
พิศมัย แสงพุทธวงศ์ การบริหารงานบุคคลตามทัศนคติของบุคลากรสำนักงานศาลยุติธรรมในจังหวัดอุบลราชธานี ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 File PDF
เทียชัย งามนา, ธรรมวิมล สุขเสริม คุณภาพการบริการที่มีผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการหอพักเอกชน : กรณีศึกษา เขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 File PDF
ชิษณุพงศ์ ชัยธานี, ธรรมวิมล สุขเสริม การวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้าด้วยกระบวนการ DEAR Model: กรณีศึกษา ร้านสุวรรณการช่าง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 File PDF
มัฏฐวรรณ หนุมาศ, ธรรมวิมล สุขเสริม ปัจจัยที่มีผลต่อระดับการจัดสินใจซื้ออาหารเกษตรอินทรีย์ ในอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 File PDF
เอกชัย เมืองทวี ปัจจัยจูงใจของข้าราชการครู ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของครูระดับประถมศึกษาในเขต อําเภอดอนมดแดง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559 File PDF
สมดี ผลวิสทุธิ์ ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเคเบิลทีวี ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559 File PDF
ปวีณรัตน์ กาญจน์ธนภัทร การรับรู้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559 File PDF
เกริกไกร เมืองเหนือ, ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช ปัจจัยกลยุทธ์การตลาดทมี่ีอิทธิพลต้อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารฟาสต์ฟู้ด ของวัยรุ่นในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559 File PDF
สุภัทรษร ทวีจันทร์ การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างเสริมชุมชนต้นแบบด้านความสมดุลทางการเงิน หมู่บ้านตาเกษ ตําบลตาเกษ อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559 File PDF
ดรุณวรรณ แมดจ่อง การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับ ทัศนคติ และการปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือน ในหมู่บ้านหนองมะแซว ตําบลตาเกษ อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559 File PDF
มนตรี พิริยะกุล ตัวแปรคั่นกลางและการทดสอบอิทธิพลทางอ้อม ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559 File PDF
ธีระยุทธ กลัดพรหม, จินตนา สุนทรธรรม ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการเลือกซื้อไม้สักสวนป่าแม่มาย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559 File PDF
อัจฉราภรณ์ จุฑาผาด วิเคราะห์พฤติกรรมของนักศึกษาที่มีผลต่อการตัดสินใจ ซื้อสมาร์ทโฟน โดยใช้ทฤษฎีกราฟ กรณีศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญช ีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559 File PDF
อธิพงษ์ แก้วศรีทาวงษ์, วลัยพร สุขปลั่ง คุณภาพชีวิตการท างานของลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559 File PDF
กนกวรรณ สังข์ศรี, พิมุกต์ สมชอบ ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ซื้อคอนโดมิเนียมในจังหวัดอุบลราชธานี ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559 File PDF
นภาทวี บุญยรัตน์, ธีรวัฒน์ จันทึก การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุน ของสถานีบริการน้ำมันในอ้าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559 File PDF
สมบัติ ผาคำ, เพียรศักดิ์ ภักดี, อนันต์ พลธานี การจัดการการผลิตข้าวหอมมะลิของเกษตรกร กรณีศึกษาในพื้นที่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559 File PDF
สวรรยา ธรรมอภิพล, วุฒิชัย สุวรรณประทีป,ศรสวรรค์ ศรีนวล พลวัตและการปรับตัวของเกษตรกรนาแห้ว จังหวัดสุพรรณบุรี ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559 File PDF
สัมฤทธิ์ เอกสินธุ์, ธีรวัฒน์ จันทึก การบริหารจัดการชมรมรักษ์เขาเอราวัณ จังหวัดลพบุรี ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559 File PDF
ภูริตา เกิดปรางค์, ธีรวัฒน์ จันทึก การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของชุมชน ต่อปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง The perception of news of local community toward coastal erosion ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559 File PDF
ธวัชชัย ขันธ์เสน, พิมุกต์ สมชอบ ปัจจัยการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559 File PDF
ปัฐมาภรณ์ เชาวนเมธา, สวรรยา ธรรมอภิพล การบริหารจัดการสถานสงเคราะห์คนชราและสถานบริบาล ในจังหวัดนครปฐม ตามแนวคิด 7-S McKinsey ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 มกราคม – มิถุนายน 2559 File PDF
ชณิตา บุเงิน, พิมุกต์ สมชอบ ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559 File PDF
แจ่มจันทร์ ศรีจันทร์ การดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559 File PDF
ชัยสิทธิ์ สุวรรณน้อย คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการทหารอากาศกองบิน 21 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559 File PDF
อรวรรณ แท่งทอง การพัฒนาการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมผ่านบริการของ Google Drive ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559 File PDF
สุรัสวดี ภูคำศักดิ์ การจัดการความรู้ของข้าราชการทหาร สังกัดมณฑลทหารบกที่ 13 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559 File PDF
เถลิงศักดิ์ บุญมี การเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซิน ชนิดกึ่งสังเคราะห์และชนิดสังเคราะห์ส้าหรับผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ในเขตกรุงเทพมหานคร ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559 File PDF
อัจฉราภรณ์ จุฑาผาด การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ สำหรับการประกอบการธุรกิจหอพัก ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559 File PDF
วราพร กลิ่นประสาท แนวทางการคิดต้นทุนการผลิตของโรงงานเซรามิกขนาดเล็ก ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559 File PDF
เพชรา บุดสีทา การดำเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและปัจจัยทางการ ตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดกำแพงเพชร ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559 File PDF